OPINIA LINGWISTYCZNA

l

Jak zamówić EKSPERTYZĘ LINGWISTYCZNĄ?

Drodzy Członkowie, oraz przyszli Członkowie Stowarzyszenia PRO-FUTURIS.

Wiemy już, że rozwiązania systemowe nie przyniosły żadnych efektów, i zdajemy sobie sprawę że już nie przyniosą, ani za sprawą polityczną ani ekonomiczną.

Jesteśmy zdani sami na siebie, na własne siły i środki. Dla tego jako Organizacja Pozarządowa ze zobowiązującą nazwą i Statutem – „Stowarzyszenie Na rzecz Obrony praw Konsumenta i Obywatela” w wyniku podjętych działań przez Zarząd Stowarzyszenia pozyskaliśmy bardzo precyzyjne i skuteczne narzędzie do wykorzystania w naszych sporach Sądowych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest treść umowy z punktu widzenia Konsumenta/Kredytobiorcy pod względem użytego języka, który musi być „prosty, jednoznaczny i zrozumiały przez przeciętnego konsumenta i nie cechować się wielowariantowością”.

Czyli, że Konsument/Kredytobiorca w dniu podpisania umowy (co ma wynikać bezpośrednio z jej treści) musiał działać w pełnej świadomości skutków jej zawarcia.

Stowarzyszenie PRO-FUTURIS, mając w tej kwestii (tzn. stosowany poziom mglistości zastosowanego tekstu w Umowach „Kredytowych”) wątpliwości i zastrzeżenia, zwróciło się do jednego z ośrodków badań lingwistycznych , opiniujących między innymi dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, który to wydał OPINIE ( jak na razie dla kilku wzorców umów bankowych ) stwierdzające jednoznacznie, że umowy te są poza zakresem zrozumienia , nie dość że przeciętnego konsumenta, to nawet może mieć trudności ze zrozumieniem specjalista o wyższym wykształceniu ekonomicznym.

Ze stwierdzeniem Biegłych można się zapoznać pod „lupką – OPINIA BIEGŁEGO” , dla właściwego Banku.

Według naszych danych statystycznych na podstawie wniosków zwrotnych AKCJI UGODY mamy kilkanaście wzorców toksycznych umów „kredytowych” do których planujemy uzyskanie EKSPERTYZ.

Po zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego potwierdzającego abuzywność stosowanego języka w umowach, pozwalającego stwierdzić nieważność tychże umów, zamierzamy jako Stowarzyszenie dostarczyć te dodatkowe dowody na okoliczność „WYZYSKU KONTRAHENTA” (Art. 304 KK) i „OSZUSTWA” (Art. 286 KK) obciążające Zarządy Banków, do Prokuratury Szczecińskiej celem rozszerzenia prowadzonego tam śledztwa.

Właścicielem Ekspertyzy jest Stowarzyszenie PRO-FUTURIS, ale każdy czynny Członek Stowarzyszenia ( mający złożoną Deklarację Członkowską i opłacone wszystkie roczne Składki Członkowskie ) który będzie zainteresowany może zamówić taki dokument wpłacając 200 złotych na konto: (Stowarzyszenie PRO-FUTURIS 96 7999 9995 0651 9321 7204 0001). W tytule przelewu należy wpisać ; ( OPINIA / pierwotna nazwa banku z którym została podpisana umowa / imię i nazwisko Członka).

Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres e-mail ( kontakt@profuturis.pl ).

Wydana przez Stowarzyszenie Ekspertyza Lingwistyczna z Opinią oraz „Pełnomocnictwem” do jej stosowania, jak i „Stanowiskiem Stowarzyszenia w Sprawie”, będzie do wykorzystania we wszystkich instancjach sporu Sądowego w kraju i za granicą. Posiadanie tej wagi dokumentu oraz fakt bycia Członkiem Stowarzyszenia w świadomości banku, również będzie miało strategiczne znaczenie w prowadzonych przez Stowarzyszenie negocjacjach warunków POROZUMIENIA ze Związkiem Banków Polskich. Do dokumentów wysyłanych do Członka Stowarzyszenia również zostanie dołączony wzór „OŚWIADCZENIA KSZTAŁTUJĄCEGO PRAWO O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZAWARTEJ UMOWY”. Dokument do złożenia osobistego w siedzibie banku za potwierdzeniem na kopi zwrotnej przez osobę wyznaczoną w banku do przyjmowania OŚWIADCZEŃ WOLI (proszę się upewnić co do tej kompetencji zadając pytanie, najczęściej jest to dyrektor oddziału). Do potwierdzenia przyjęcia na zwrotce konieczna jest kolorowa pieczątka imienna wraz z czytelnym podpisem osoby przyjmującej. (Materiał potrzebny w Sądzie, a osoba prawdopodobnie będzie Świadkiem).

Posiadamy Ekspertyzy Lingwistyczne dla umów „kredytowych” banków wyszczególnionych poniżej, oraz „WZORCE UMÓW BADANYCH” gdzie można porównać swoją umowę przed zamówieniem. Nieznaczne różnice tekstu które mogą wynikać z innej daty używanego wzorca przez bank, nie przekreślają użycia EKSPERTYZY w Sądzie gdyż, można ten dokument zastosować jako element wniosku dowodowego uprawdopodobniającego zastosowania w umowie z Konsumentem; „Języka Abuzywnego nie zgodnego z Dyrektywą 93/13”, mającego na celu powołanie biegłego z zakresu

LINGWISTYKI Języka Polskiego na okoliczność zbadania „mglistości tekstu wyrażonego w skali Gunninga (Gunning Fog Index)”.

Koszt jednej EKSPERTYZY to jest ok. kilkanaście tysięcy złotych, dlatego Stowarzyszenie PRO-FUTURIS zdecydowało się podjęcia organizacji tak skomplikowanego ale skutecznego przedsięwzięcia w skali kraju, wiedząc że w pojedynkę lub za pośrednictwem kilku rozdrobnionych kancelarii prawnych, jako osoby poszkodowane przez system bankowy nie wiele jesteśmy w stanie zdziałać.

Tylko zmasowane i precyzyjnie przemyślane działania są w stanie zagwarantować sukces w rozsądnym czasie realizacji.

Dlatego zapraszamy wszystkich poszkodowanych za pomocą nieuczciwych UMÓW „KREDYTOWYCH” do wstępowania w Poczet Członków Stowarzyszenia, aby razem przechylać na naszą (właściwą) stronę sprawiedliwości, szalę nierównych sił pomiędzy NIEUCZCIWYM PRZEDSIĘBIORCĄ a OSZUKANYM KONSUMENTEM.

Jednocześnie przypominamy że Pełnomocnictwo do wykorzystania Ekspertyzy Lingwistycznej jak i sama Ekspertyza jest dokumentem będącym własnością Stowarzyszenia i posiada moc prawną tylko wraz z czynnym Członkostwem Stowarzyszenia, tzn.

Członkiem Stowarzyszenia jest osoba która zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia PRO-FUTURIS ma opłacone Składki Członkowskie w sposób ciągły od dnia wypełnienia Deklaracji Członkowskiej, do końca roku bieżącego opłaconej składki, lub do dnia weryfikacji Statutowej (np. przez Sąd).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd Stowarzyszenia