WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Dnia 06.03.2022 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2020 rok Członków Stowarzyszenia.
I. Porządek zebrania był następujący :
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego ,Sekretarza Zebrania i Komisji
Skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok
6. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencję
powiększonego o jednego członka
7. Wybór składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
8. Podjęcie uchwał
9. Wolne wnioski i dyskusja
10.Zamknięcie Walnego Zebrania

II. Zebranie podjęło następujące uchwały o :
1. Przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok
2. Pozostawieniu na następną kadencję dotychczasowy skład
Zarządu Stowarzyszenia powiększony o nowego członka, Pana
Mirosława Sieję
3. Powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie trzech
członków, której Przewodniczącym został Pan Jakub Zieliński
4. Zmianie wysokości rocznej składki członkowskiej z 49 zł na 100 zł
począwszy od następnego , 2023 roku