WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Dnia 6.03.2022 r . odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2020 rok Członków Stowarzyszenia.
Porządek zebrania był następujący :
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
2020 rok.
6. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencję powiększonego o jeszcze jednego członka.
7. Wybór składu Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie uchwał
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania

Zebranie podjęło uchwały o :

1.Przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok

2.Pozostawieniu na następną kadencję dotychczasowy skład Zarządu
Stowarzyszenia powiększony o nowego członka ,Pana Mirosława
Sieję.

3 .Powołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie trzech członków.
Przewodniczącym Komisji został Pan Jakub Zieliński